Foto

 

Środki budżetowe miasta                                                              769.073,00 PLN 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń               600,00 PLN 
Wynagrodzenie osobowe pracowników                                       587.562,90 PLN 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                 43.114,87 PLN 
Składki na ubezpieczenie społeczne                                               92.621,20 PLN 
Składki na fundusz pracy                                                                13.599,32 PLN 
Zakup usług pozostałych                                                                  2.000,00 PLN 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych             32.000,00 PLN 
Wydatki bieżące razem                                                                768.898,29  PLN
 
PLAN FINANSOWY dochodów własnych
 
Stan środków pieniężnych na początku roku                                   53.594,75 PLN 
Wpływy z różnych opłat                                                                 261.307,83 PLN 
Wydatki bhp                                                                                1829,14 PLN
Zakup materiałów i wyposażenia                                                     49.711,15 PLN 
Zakup środków żywności                                                               72.680,80 PLN 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      13.362,90 PLN 
Delegacje                                                                                    1.594,39 PLN
Zakup energii                                                                               43.975,16 PLN 
Zakup usług remontowych                                                             101.530,02 PLN 
Zakup usług zdrowotnych                                                                 785,00 PLN
Materiały papiernicze i komputerowe                                                     516,54 PLN
Zakup usług pozostałych                                                                   45.969,29 PLN 
Usługi internetowe                                                                                 702,62  PLN
Telefon stacjonarny                                                                              1. 670,91 PLN
Różne opłaty i składki                                                                             512,00 PLN 
Kursy i szkolenia                                                                                   2.439,00 PLN
Wydatki bieżące razem                                                                     337.278,92 PLN 
Stan środków na koniec roku                                                               22.376,34 PLN

Przedszkole Publiczne Nr 25 w Opolu

 

 Przedszkole Publiczne Nr 25 w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta
Opola prowadzoną w formie jednostki budżetowej.


 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991r. prawo budżetowe (tekst jedn. Dz. U. Nr 72 poz. 344 z 1993r. z póź. zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 i z 2010r. nr 28 poz. 146)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001r. z póź. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 z 2004r.)
 • Uchwała Nr XXX/280/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 lipca 1996r. w sprawie ustalenia form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr XVIII/286/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999r. zmieniająca uchwałę w sprawie form organizacyjno-prawnych działania przedszkoli publicznych na terenie gminy Opole
 • Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 • Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.