Foto
·        Regulamin pracy
·        Regulamin wynagradzania nauczycieli
-        Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
·        Regulamin organizacyjny
·        Regulamin Przedszkola Publicznego nr 25
·        Regulamin  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
·        Regulamin Rady Rodziców
·        Regulamin Rady Pedagogicznej
·        Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela
 -        Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Przedszkola Publicznego nr 25 w Opolu
·        Instrukcja kancelaryjna
·        Instrukcja przeprowadzenia inwentaryzacji
·        Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych
·        Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum
         zakładowego
-        Instrukcja Bezpieczeństwa
·        Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego