Foto
Przyjmowanie i załatwianie spraw :
Miejsce przyjmowania                     - 1. dyrektor     
interesantów                                        2. komórka administracyjno - gospodarcza
 W jakich dniach i godzinach           -              1. od poniedziałku  do piątku
                                                                          8:00 - 15:30
                                                                            2. od poniedziałku do piątku
                                                                          7.30 - 14.30
W jaki sposób odbywa się                                 zarejestrowanie sprawy polega
przyjmowanie i załatwianie spraw                 na wpisaniu jej do spisu spraw,
                                                                          sprawę /nie pismo/ rejestruje się
                                                                           jeden raz każde nowe pismo
                                                                          dotyczące sprawy już    
                                                                     
                                                                          rejestrowanej otrzymuje ten sam
                           
                                                                          znak sprawy.
Jaki system kancelaryjny                            w przedszkolu obowiązuje
obowiązuje w jednostce                                     bezdziennikowy system kancela-
                                                                  ryjny oparty na jednolitym
                                                                  rzeczowym wykazie akt
W jaki sposób załatwiane są sprawy                     Formy załatwień spraw pisemnych
pisemne                                                         
     uzależnione są od rodzaju sprawy i  
                                                                   udzielane są w formie pisemnej
                                                                   pełnej lub skróconej.
W jakiej kolejności załatwiane są                        pilne- załatwiane niezwłocznie
sprawy                                                              terminowe- załatwione z takim
                                                                        wyliczeniem aby adresat otrzymał
                                                                        odpowiedź w ustalonym czasie
                                                                        zwykłe – załatwiane najpóźniej
                                                                        w ciągu 14 dni licząc od dnia
                                                                        otrzymania sprawy do załatwienia.