Foto

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr  25

w Opolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

starszy intendent

 

 

 

 1. Adres jednostki:

         Przedszkole Publiczne Nr 25

         45-056 Opole, Pl. Teatralny 14

         77/4536286

 1. Określenie stanowiska:

         starszy intendent

 1. Wymiar etatu:

          pełny wymiar czasu pracy – 1 etat tj. 40 godzin tygodniowo.

 1. Wymagania niezbędne tj. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku starszy intendent:
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy określonym stanowisku tj. wykształcenie min. średnie,
 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.
 1. Wymagania dodatkowe tj. wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku starszego intendenta:
 • biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku starszego intendenta,
 • znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programach: PROGMAN – iprzedszkole, Microsoft Office (Word, Excel ), SIO 
 • znajomość zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) , Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP) oraz dokumentacji związanej z HACCP przy produkcji posiłków przedszkolnych
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 • podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy,
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • dobra organizacja pracy, rzetelność, skrupulatność i dokładność podczas wykonywania powierzonych zadań.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku starszego intendenta:

        Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku; praca pod bezpośrednim nadzorem głównego księgowego.

        Stanowisko pracy w pomieszczeniu jednoosobowym na parterze budynku.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 25 w Opolu w miesiącu lipcu 2017 r. wynosił 0 %. 
 2. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 5. kopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje,
 6. oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w Art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Kierowanie żywieniem w placówce, planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi przepisami i kalorycznością, wywieszanie ich do informacji rodziców,
 • Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem,
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej i materiałowej przedszkola,
 • zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniając właściwy rytm pracy placówki
 • Prowadzenie analitycznej ewidencji przedmiotów materiałowych w użytkowaniu, środków trwałych i inwentarza,
 • Prowadzenie raportów kasowych, dokonywanie przelewów w formie elektronicznej za rachunki,
 • prowadzenie raportów dziennych żywieniowych,
 • opracowywanie tygodniowych jadłospisów
 • planowanie i organizowanie zakupów żywieniowych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni
 • przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz HACCP.
 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych hasłem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy intendent” osobiście w Przedszkolu Publicznym Nr 25, 45   -  056 Opole Pl. Teatralny 14,  lub przesłać listem na adres placówki, w terminie do dnia 22.08.2017 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Przedszkola Publicznego Nr 25 w Opolu. Oferty które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:
 2. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana kandydatom telefonicznie.
 3. Wyniki naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PP 25 w Opolu.
 4. Niewykorzystane oferty zostaną  komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 25

Ewa Dęga


 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr  25

w Opolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

starszy intendent

1. Adres jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 25

45-056 Opole, Pl. Teatralny 14

77/4536286

2. Określenie stanowiska:

starszy intendent

3. Wymiar etatu:

pełny wymiar czasu pracy – 1 etat tj. 40 godzin tygodniowo.

4. Wymagania niezbędne tj. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku starszy intendent:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy określonym stanowisku tj. wykształcenie min. średnie,
 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

5. Wymagania dodatkowe tj. wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na

stanowisku starszego intendenta:

 • biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku starszego intendenta,
 • znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programach: PROGMAN – iprzedszkole, Microsoft Office (Word, Excel ), SIO 
 • znajomość zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) , Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz dokumentacji związanej z HACCP przy produkcji posiłków przedszkolnych
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy,
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • dobra organizacja pracy, rzetelność, skrupulatność i dokładność podczas wykonywania powierzonych zadań.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku starszego intendenta:

Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku; praca pod bezpośrednim nadzorem głównego księgowego.

Stanowisko pracy w pomieszczeniu jednoosobowym na parterze budynku.

7. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 25 w Opolu w miesiącu grudniu 2016 r. wynosił 0 %. 

8. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 5. kopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje,
 6. oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w Art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Kierowanie żywieniem w placówce, planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi przepisami i kalorycznością, wywieszanie ich do informacji rodziców,
 • Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem,
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej i materiałowej przedszkola,
 • zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniając właściwy rytm pracy placówki
 • Prowadzenie analitycznej ewidencji przedmiotów materiałowych w użytkowaniu, środków trwałych i inwentarza,
 • Prowadzenie raportów kasowych, dokonywanie przelewów w formie elektronicznej za rachunki,
 • prowadzenie raportów dziennych żywieniowych,
 • opracowywanie tygodniowych jadłospisów
 • planowanie i organizowanie zakupów żywieniowych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni
 • przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz HACCP.

10. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych hasłem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy intendent” osobiście w gabinecie dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 25,45-056 Opole Pl. Teatralny 14,  lub przesłać listem na adres placówki, w terminie do dnia 11.01.2017r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Przedszkola Publicznego Nr 25 w Opolu. Oferty które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.

11. Inne informacje:

1.     Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana kandydatom telefonicznie.

2.     Wyniki naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PP 25 w Opolu.

3.    Niewykorzystane oferty zostaną  komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 25

Ewa Dęga