Foto

Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu jest placówką publiczną i działa na podstawie :

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( tekst jednolity: Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 poz.624 z późn.zm.)
  • Statutu

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Opole.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.